پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دامداری در عصر دیجیتال

حسگرهای جی پی اس به کمک چوپان ها آمده اند تا به آنها در گله داری کمک کنند. صحبت از این است که چوپان ها در خانه بنشینند و از دور مواظب گوسفندها باشند. گزارش هوول گریفیت را ببینیم.