پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لمس واقعی صحنه های فیلم با سینمای چهار بعدی

برای اولین بار در بریتانیا، یک سینمای چهار بعدی باز شده، سینمایی که رویتان آب می پاشد، صندلیتان را تکان می هد و اطرافتان بوی دود و گوگرد پخش می کند. اما این نوع سینما ها چقدر موفق هستند؟ جو بلک گزارش می دهد.