چقدر اضطراب دارید؟

میزان اضطراب خود را ارزیابی کنید

خودآزمایی اضطراب زونگ روشی ساده برای اندازه‌گیری اضطراب است . این تست را پروفسور ویلیام زونگ در سال ۱۹۷۱ طراحی کرد و از آن زمان تاکنون در ارزیابی‌های روانپزشکی و روانشناسی بکار می‌رود.

بهتر است این تست را در محیطی آرام و زمانی که اتفاق نگران‌کننده‌ای نیفتاده انجام دهید. پرسشها را به دقت بخوانید و گزینه ای که بهتر احساس شما را توصیف می کند انتخاب کنید.