پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گامی دیگر در تولید واکسن مالاریا

تولیدکنندگان اولین واکسن مالاریا یک گام دیگر برای عرضه گسترده این واکسن در آفریقا نزدیک شده اند. نهادهای تأیید دارو در اروپا تأثیر و سلامت این واکسن ها را تأیید کرده اند، هرچند که نتیجه آزمایش این واکسن، فقط در بین چهل و شش درصد کودکان مثبت بوده است. فرگوس والش گزارش می دهد.