پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عرصه سیگاری ها تنگ تر می شود

در بریتانیا، آمار تازه، دستمایه ای شده تا تنگ تر کردن عرصه عمومی برای سیگاریها نفس دوباره ای بگیرد. به گفته پژوهشگران، ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن سربسته باعث کاهش مرگ و میر نوزادان شده و بهتر است این ممنوعیت شامل فضاهای سرباز جلوی اماکن عمومی هم بشود. سوفی هاتچینسون گزارش می دهد.