پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انجماد؛ امید پدر و مادر تایلندی برای جان گرفتن دوباره فرزندشان

در تایلند پدر و مادری که در سوگ مرگ دختر دو ساله شان هستند، امیدوارند شاید بتوانند با تکنولوژی امروز به دخترشان در آینده حیاتی دوباره ببخشند. آنها بخش هایی از بدن او را به یک شرکت آمریکایی سپرده اند تا منجمد و حفظ کند. گزارش جاناتان هد که به دیدار این والدین رفته است را ببینید.