پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه بروید و پولدار شوید

اپلیکیشن جدیدی که تعداد قدم های کاربر را اندازه می گیرد و در قالب یک واحد پولی جدید دیجیتالی به کاربر پاداش می دهد