پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فالکون ۹ به زمین برگشت

برای اولین بار شرکت خصوصی اسپیس اکس یک موشک را بعد از انجام عملیات در مدار زمین دوباره به زمین برگرداند. نام این موشک فالکون ۹ است و بعد از فرستادن بارش به فضا در چند صد متری سکویی که از آن پرتاب شد فرود آمد.

بیل هیتون گزارش می دهد.