پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در ژاپن، مرز بین انسان و ربات کمتر و کمتر می‌شود

ژاپن بیشتر از هر کشور دیگری برای تحقیق درباره روباتها، هزینه می کند. در شرکتها و کارخانه های مختلف این کشوراز بیش از ۲۵۰ هزار روبات استفاده می شود. در عین حال جمعیت ژاپن هر روز پیرتر می شود و بعضی معتقدند برای حفظ کیفیت زندگی باید از روباتها استفاده کرد.

روپرت وینگفیلدهیز گزارش می دهد.