پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پروانه ها چطور نقشه خوانی می کنند؟

دانشمندان در آمریکا می گویند یکی از رازهای بزرگ طبیعت را کشف کرده اند. مهاجرت پروانه های مونارک از کانادا به مکزیک. آنها معتقدند این پروانه ها از خورشید استفاده می کنند تا در این سفر ۵ هزار کیلومتری، در مسیر درست باقی بمانند.

ویکتوریا گیل گزارش می دهد.