پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا

شرکت کامپیوتری مایکروسافت از دولت آمریکا شکایت کرده که با جستجوی اطلاعات مشتریانش، قانون اساسی را نقض کرده. به گفته این شرکت فقط در یکسال و نیم گذشته، دادگاه های فدرال بیش از دوهزار و پانصد حکم برای وارسی اطلاعات کاربران صادر کرده اند. در بیشتر این موارد مایکروسافت حتی نمی توانسته مشتریانش را مطلع کند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.