پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی اکوسیستم های اعماق اقیانوس اطلس

بیشتر سطح کره زمین را آب فرا گرفته اما تنها بخش کمی از آنچه زیر این آبها می گذرد برای انسان شناخته شده است. حالا اعماق آبهای اقیانوس اطلس، موضوع تحقیقی بین المللی است به رهبری بریتانیا. قرار است محققان برای چهار سال اکوسیستم های مختلف این اقیانوس را بررسی کنند.

جزئیات بیشتر از ویکتوریا گیل خبرنگار امور علمی بی بی سی.