پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان یک سال زندگی در شرایط مشابه مریخ

گروهی محقق یک سال را روی یک کوه آتشفشان، در هاوایی در انزوای کامل بودند، برای تجربه زندگی در مریخ. حالا که آزمایش تمام شده، راسل ترات از این تجربه گزارشی تهیه کرده است.