شرایط و مقررات

بی بی سی حق غیرانحصاری دانلود فایل (های) صوتی را تنها برای استفاده شخصی و غیرتجاری، به شما اعطا می کند؛ همانطوری که در شرایط و مقررات مربوط به خدمات بی بی سی عنوان شده است.

شما نمی توانید این فایل را به منظور تبلیغ، آگهی، توصیه یا اعلام کردن ارتباط بین شما (یا کسی دیگر) با بی بی سی یا موسسات و کارمندان آن، دانلود، ویرایش و استفاده کنید.

بی بی سی مسئولیتی در زمینه متضرر شدن یا خسارت وارد آمدن به شما در نتیجه دانلود یا استفاده از این فایل نمی پذیرد.

دانلود اخبار یک دقیقه ای