استخدام مسئول فنی استودیو در کابل

بخش جهانی بی بی سی، برای دفتر کابل مسئول فنی استودیو استخدام می کند. برای اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست شغل، به صفحه زیر مراجعه کنید:

https://careers.bbc.co.uk/fe/tpl_BBC01.asp?newms=jj&id=42235&aid=15741