BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:45 گرينويچ - شنبه 08 اردیبهشت 1386 , شنبه 28 آوريل 2007
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
گوگل: ازیک شرکت تا یک روش زندگی!
 

 
 
گوگل
گوگل چگونه جایی است؟ موسسه ای که هم اینک یکی ازموفق ترین موتورهای جستجو درجهان را هدایت می کند و با خدمات رایانه ای که ارائه می دهد، کمتر کسی است که روزانه با یکی از پدیده هایی که توسط آن معرفی شده از "جی میل" گرفته، تا "اورکات" وتبلیغات گوگلی و از همه مهمتر جستجوگرهای آن سروکار نداشته باشد.

هفته گذشته وقتی شنیدم که می توانم همراه جمعی از دانشجویان دانشگاه برکلی برای بازدید به شرکت گوگل بروم، خیلی خوشحال شدم. چراکه شرکت "گوگل" درمنطقه کالیفرنیای شمالی علاوه براینکه نام خیلی بزرگی به شمار می رود و ثروت های دات کامی (اشاره به کسانی که ازطریق شرکت های رایانه ای طی چندساله گذشته ثروتمندشده اند) رابه یاد آدم می آورد، چندین اسم خوشنام ایرانی و ازجمله امیدکردستانی را نیزباخود دارد.

امید کردستانی و سالار کمانگر. امید، یکی ازمعاونان ارشد گوگل وطی سالهای گذشته یکی ازستون های اصلی این شرکت بوده است. او و همسرش همچنین در بسیاری ازکارهای عام المنفعه ای که درکالیفرنیای شمالی انجام می شود، مشارکت دارند. همین باعث می شود، گوگل چندان اسم غریبه ای برای ایرانی ها نباشد.

همراه دانشجویانی که بخش عمده شان چینی، ژاپنی وآمریکایی بودند، راهی منطقه Mountain View شدیم، منطقه ای مسطح که هوای زمستانی وپاییزی مطبوع وتابستان گرمی دارد. با ورودبه گوگل، دربخش پذیرش، توسط رایانه ای که روی میزقرارداده شده بود، اطلاعات خودرا وارد کردیم وازآن سوی دیگر یک کارت میهمان، پس ازکنترل با اطلاعاتی که درخصوص حضورماه وجودداشت، صادرشد تا به روی سینه بزنیم. گفته شد که عکاسی وچیزهایی از این قبیل ممنوع است. ظاهرا اگردراثنای بازدید کسی درجریان پروژه ای قراربگیرد که هنوز نهایی واعلام نشده است وازآن استفاده کند، می تواند مورد تعقیب قانونی نیز قراربگیرد.

اولین بخشی که مورد بازدید قرارگرفت سالنی بود که درآن یک تخته سفید بسیارعریض نصب شده بود. کارمندان گوگل می توانند ایده های خود را روی این تخته سفید بنویسند. صرف نظر ازاینکه ایده منطقی به نظر بیاید یانه. استفاده ازتصوروخلاقیت های کارمندان، موتور محرکه این ایده بوده است. راهنمای گروه می گوید که چگونه نوشتن این ایده هابرای بخشی ازمهندسان وکارکنان گوگل الهام بخش بوده است. چون ایده ای که ازنظر یک نفرغیرمنطقی اما جالب می آید ممکن است درذهن دیگری به ایجاد یک پدید جالب توجه وبدیع بیانجامد.

گوگل

بیست درصد زمان کارکارکنان گوگل دراختیارخودشان است تا هرکاری که می خواهند برای گوگل انجام بدهند. درسالنی که تخته سفید مزبورقرارداشت، مجموعه ای ازابتکارات ونوآوری های کارکنان گوگل که با استفاده از همان بیست درصد زمان ساخته شده بود، وجود داشت. راهنمای گروه گفت که ایده هایی مانند اورکات وحتی تبلیغات گوگلی، ازمحل همین وقت های بیست درصدی ایجادشده است. ازمنظر مدیران گوگل، اختصاص چنین وقتی به استقلال وانعطاف پذیری وبازبودن کارکنان گوگل کمک می کند واز روزمره شدن آنها جلوگیری می کند.

هم اکنون گوگل چهل دفتردرسراسرجهان دارد. طی سه سال گذشته کارمندان این شرکت از۳۵۰۰ نفربه ۱۰ هزارنفردرسراسرجهان افزایش پیداکرده است. استخدام کنندگان گوگل، مهندسین زبده را از سراسرجهان و همین طور ازبهترین دانشگاه های آمریکا ازجمله دانشگاه استنفوردو برکلی که درفاصله نزدیکی ازشرکت قراردارند ویا دانشگاه هایی همچون جورجیاتک ودیگرمدارس برجسته، استخدام می کنند.

ازجمله کارهای جالبی که گوگل به عنوان یک شرکت پیشرو انجام می دهد، پروژه استفاده ازانرژی خورشیدی یا Google Solar Project است که مورد توجه مدیران این موسسه است. وقتی درمحوطه شرکت گوگل قدم می زدیم، می شد کاملا سلول های خورشیدی که بخشی از برق مجموعه را تامین می کنند ، مشاهده کرد. هم اکنون بیش از ۹۰۰۰ سلول خورشیدی (Solar Panel) درسراسرمجموعه گسترده است که به تهیه ۱۰۸ مگا وات برق منجر می شودودر کل نزدیک به سی درصد برق کل شرکت را تامین می کند که با توجه به میزان مصرف برق دراین شرکت رقم بسیاربزرگی را به خود اختصاص می دهد. چنین پروژه هایی گوگل را به شرکتی "سبز" تبدیل کرده است.

درگوگل، تعدادساعت های کارکردن مهم نیست، بلکه این موفقیت درانجام پروژه هاست که مهم است. بنابراین ساعت رفت وآمد ومسائلی ازاین قبیل چندان اهمیتی ندارد. به علاوه تلاش شده تا عواملی مزاحمی که می تواند فکروکارمفید کارکنان را مختل کند به حداقل کاهش دهند. برای مثال، درهرکجای محوطه گوگل (Google Campus) که باشید، درفاصله کمتر از ۱۰۰ فوت جایی برای خوردن غذا، نوشیدنی وتنقلات سالم خواهید یافت، ازبهترین آبمیوه های طبیعی گرفته تا نوشیدنی های مختلفی که به افزایش انرژی وتوان فکری کارکنان می انجامد.

گوگل

درسراسرشرکت گوگل، همچنین رستوران های متعددی وجود دارد که طبیعی ترین غذارا برای کارمندان ارائه می کنند. بهترین مواد غذایی که عمدتا ازسوی کشاورزان محلی تامین می شود. غذاهای ژاپنی، سوشی، غذاهای هندی وهمه چیزهایی که می تواند سلیقه های مختلفی را پوشش بدهد. همه چیزبه هرمقدارمجانی است وکسی دراین خصوص دغدغه ای ندارد. فلسفه کاراین است که می گویندکسی نباید وقتش را برای فکرکردن به غذاهدر دهد.

هرساله مدیران گوگل کارکنان خودرابرای رفتن به رفتن به منطقه تفریحی "تاهو" که منطقه ای شبیه دیزین وشمشک تهران است ومنطقه اسکی وتفریحات زمستانی کالیفرنیا به شمار می رود، تشویق می کنند. کارکنان برای تجدیدقوای فکری باید ازچنین فرصت هایی استفاده کنند.

از دیگرامکاناتی که برای کارکنان گوگل وجود دارد، دسترسی به آرایشگاه، دندانپزشکی، ورزشگاه، لباسشویی، میزبیلیارد، باشگاه بدنسازی ودیگر تجهیزات ورزشی است. درواقع همه کارهایی که در طول روزمی تواند فکر کارمندان را به خود مشغول کند.

با این وجود اگرکسی خسته بشود، مدیریت ترجیح می دهد، افراد محل کار را ترک کنند. مدیران کارمندان را تشویق می کنند تا وقت آزاد خود را با دوستان وخانواده سپری کنند، با این وجود اگر دراثنای کار کسی احساس کسالت وخواب آلودگی کرد، جاهایی برای چرت های کوتاه و گرفتن ماساژ نیز تدارک دیده شده است.

درمجموع، محیط کاری درشرکت گوگل به نحوی ساخته شده است، که اگر به کسی پیشنهادکاربشود، عملا برای گفتن نه، بسیاربا مشکل مواجه خواهد بود. اگر چه هنگامی که از محوطه شرکت خارج می شدیم، یکی ازدانشجویان آمریکایی روبه من کرد ونفس عمیقی کشید وگفت: " انگارازیک سیاره به سیاره دیگری وارد شدیم." بعد ادامه داد که چگونه فکر می کند، کارکردن درچنین محیطی که قراراست به همه نیازهای روزمره آدم پاسخ دهد وارتباطش را با دنیای واقعی قطع کند، کابوس است. یکی دیگر ازدانشجویان درخصوص مدیریت افقی این شرکت که درآن مهندسین به معاونان گزارش می دهند وپروژه محوربودن کارکنان وبقیه سیاست های تامین رفاه به شوخی می گفت که چنین نوع سوسیالیسمی، تنها از درون دل کاپیتالیسم درمی آید.

 
 
دکتر گوگل!دکتر گوگل
مصاحبه با دکتر ترانه رضوی
 
 
سر در دفتر مرکزی گوگلجزيره گوگل
کارمندان بزرگترين جستجوگر اينترنتی کجا و چطور کار می کنند؟
 
 
کتابگوگل
عرضه مجانی رمان های کلاسيک در اينترنت
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران