تحصيل در لندن
 
دوره های تخصصی : علوم و پزشکی


دوره های تخصصی: علوم و پزشکی

کالج سلطنتی لندن (Imperial College London) ، دانشکده داروسازی (The School of Pharmacy) ، دانشگاه گرينويچ (University of Greenwich) و مدرسه عالی بهداشت و بيماريهای مناطق حاره (School of Hygiene and Tropical Medicine) ، تنها برخی از مراکز متعدد تخصصی علمی و پزشکی در لندنند.

کالج سلطنتی لندن (Imperial College London)

از به هم پيوستن کالج سلطنتی علوم (Royal College of Science) ، مدرسه عالی معدن شناسی (The Royal School of Mines) و کالجهای سيتی و گيلدز (The City and Guilds Colleges) در سال ۱۹۰۷ کالج سلطنتی لندن شکل گرفت. اين کالج يکی از پيشگامان آموزش و تحقيقات علمی، پزشکی و فنی است و دوره های کارشناسی و تحصيلات تکميلی در علوم مهندسی، رياضيات، پزشکی، محيط زيست و مديريت عرضه می کند. در حال حاضر بيش از يازده هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيلند و از ميان فارغ التحصيلان مشهور آن می توان آلکساندر فلمينگ و ارنست چين، برندگان جايزه نوبل برای کشف پنی سيلين را نام برد.

Address: South Kensington campus, London SW7 2AZ
Tel: +44 (0)20 7589 5111

دانشکده بهداشت و امراض مناطق حاره دانشگاه لندن
(London School of Hygiene & Tropical Medicine)


تحقيقات انجام شده در بخش تحصيلات تکميلی اين دانشکده متخصصان آن را قادر می سازد تا در امر بهداشت بين المللی و امراض مناطق حاره، خدمات مشاوره و آموزش عرضه کنند. مهمترين گروههای علمی اين دانشکده عبارتند از: شناخت بيماريهای همه گير و بهداشت عمومی، امراض عفونی و بيماريهای حاره و سياستگذاری بهداشت عمومی. مرکز تحقيقات مالاريا در اين دانشکده همچنين از شهرت جهانی برخوردار است.

Address: Keppel Street, London WC1E 7HT.
Tel: +44 (0) 20 7636 8636

دانشکده داروسازی دانشگاه لندن (The School of Pharmacy)

در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اين دانشکده، تدريس و تحقيق در زمينه داروشناسی و صنايع دارويی انجام می شود.

بيش از يکصدوشصت سال سابقه باعث شده است که گروههای سه گانه داروسازی، صنايع دارويی و شيمی دارويی و زيستی اين دانشکده از شهرت بين المللی برخوردار باشد.

Address: 19/39 Brunswick Square, London WC1N 1AX.
Tel: +44 (0) 20 7753 5800

دانشگاه گرينويچ (The University of Greenwich)

اين دانشگاه دارای سه شعبه در بريتانياست. يکی از آنها دانشکده دريانوردی گرينويچ (Maritime Greenwich) در شرق لندن و در محل کالج قديمی نيروی دريايی سلطنتی در ساحل رودخانه تيمز است که ساختمانهای سه گانه آن را سر کريستوفر رن معمار کليسای سنت پل به سبک باروک بنا کرده است، اين ساختمانها در شمار ميراث فرهنگی قرار دارند.

بيش از هشت هزار دانشجو در اين دانشگاه و در رشته های بازرگانی، کامپيوتر، محيط زيست، حقوق، تعليم و تربيت و چندين رشته ديگر مشغول به تحصيلند.

انستيتو دريانوردی گرينويچ (Greenwich Maritime Institute) که اختصاص به بررسی مسائل دريانوری همچون سياست و تاريخ دريانوردی دارد، در کنارانستيتو منابع طبيعی (Natural Resources Institute) ، مرکز تحقيق مشاوره و آموزش مديريت منابع طبيعی و انسانی در دانشگاه گرينويچ قرار دارند.

Address: Maritime Greenwich Campus, Old Royal Naval College
Park Row, Greenwich, London SE10 9LS
Tel: +44 (0)20 8331 8000


سايتهای مرتبط

Imperial College London
(London School of Hygiene & Tropical Medicine (University of London
The School of Pharmacy - University of London
The University of Greenwich
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره های تخصصی: علوم و پزشکی
 
 
^^ بالا بازگشت به صفحه اول