صفحه ويژه مهاجرت
 
نمودار افزايش مهاجرت
افزايش مهاجرت
 


بخش اينترنتی بی بی سی در رشته گزارش های خود در مورد پديده مهاجرت در جهان، نگاهی دارد به تعداد افرادی که اقدام به مهاجرت می کنند، مقصد آنها و پيامدهای اين پديده.

طی پانزده سال اخير، تعداد افرادی که در جستجوی يک زندگی بهتر، مرزهای جغرافيايی را درنورديده اند، به شکل چشمگيری افزايش يافته است.

در آغاز قرن بيست و يکم ميلادی، از هر 35 نفر، يک نفر مهاجر است و از کشوری به کشور ديگر نقل مکان کرده است. اگر تمامی اين مهاجرين در يک جا زندگی کنند، اين محل می تواند پنجمين کشور بزرگ دنيا باشد.
 
 
افزايش مهاجرت
^^ بالا بازگشت به صفحه اول