اولین زن ایرانی در مسابقات سه گانه جهانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین زن ایرانی در مسابقات سه گانه جهانی

شیرین گرامی اولین زن ایرانی شد که در مسابقه های سه گانه "مرد آهنین " هاوایی که معتبرترین مسابقه در این رشته است شرکت کرد و از خط پایان رد شد.

خانم گرامی بعد از اینکه حدود ۴ کیلومتر را در دریا شنا کرد ۱۸۰ کیلومتر را با دو چرخه رکاب زد و در پایان ۴۲ کیلومتر یعنی به اندازه یک ماراتن هم دوید تا مسابقه ترای اتلون یا سه گانه مرد آهنین را تکمیل کرده باشد. این مسابقه استقامت که سخت ترین نوع سه گانه است بدون استراحت برگزار می شود. در همین مسابقه دنیلا رایف از سوئیس موفق شد رکورد مجموع زنان را بشکند.