مسابقات قهرمانی کشتی زنان جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین زن کشتی‌گیر از آفریقا

در آفریقا، زن کشتی‌کیر نداشتیم، اما حالا من به عنوان نماینده آفریقا به فینال رسیدم.

سخنان دو زن کشتی‌گیر در مسابقات قهرمانی کشتی جهان.

موضوعات مرتبط