مصاحبه اختصاصی مهدوی کیا با بی‌بی‌سی فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه اختصاصی مهدوی کیا با بی‌بی‌سی فارسی

مهدوی کیا در مصاحبه اختصاصی با بی‌بی‌سی فارسی گفت ما از پیش بازنده نیستیم. امیدواریم روز خوب ما و روز بد اسپانیا باشد.