نقشه قابل کلیک: مسیر حرکت مشعل المپیک ۲۰۱۲

به روز شده:  11:01 گرينويچ - سه شنبه 14 ژوئن 2011 - 24 خرداد 1390

مراسم سنتی حرکت مشعل المپیک در ۱۹ ماه میلادی مه ۲۰۱۲ در "لندز اند" بریتانیا آغاز و ۷۰ روز بعد در محل برگزاری مراسم افتتاحیه المپیک در لندن پایان می گیرد. در نقشه زیر با کلیک روی شهرهای مشخص شده، می بینید که مشعل در چه روز از آنجا گذر خواهد کرد. در اواخر سال جاری اطلاعات بیشتری درباره مسیر حرکت مشعل منتشر خواهد شد.

لندز اندپلیموثاگزترتانتنبریستولچلتناموورسترکاردیفسوانزیابرستویثبنگورچستراستوک آن ترنتبولتونلیورپولجزیره منپورت راشلاندن درینوریبلفاستبرنامه ریزی نشدهگلاسکواینورنساورکنیشتلندجزیره لوئیسابردینداندیادینبورگآنیکنیوکاسلدورهاممیدلزبوروهالپورککارلایلبانس آن ویندمیربلکپولمنچسترلیدزشفیلدکلیتورپسلینکلنناتینگهامداربیبرمینگامکاونتریلسترپیتربورونوریچایپسویچچلمزفوردکمبریجلوتونآکسفوردردینگسالزبریویموث و پورتلندبورنموثساوتهمپتونگرنزیجرزیپورتموثبرایتون و هووهیستینگزدوورمیدستونگیلفوردوالتم فارستبکسلیوانزورثایلینگهرینگیوست مینستراستردفورد

لندز اند

آغاز: شنبه ۱۹ مه، لندز اند

لندز اند
 • مه

  لندز اند

  آغاز: شنبه ۱۹ مه، لندز اند

  لندز اند
 • پلیموث

  روز اول: شنبه ۱۹ مه، پلیموث

  پلیموث
 • اگزتر

  روز دوم: یکشنبه ۲۰ مه، اکستر

  اگزتر
 • تانتن

  روز سوم: دوشنبه ۲۱ مه، تانتن

  تانتن
 • بریستول

  روز چهارم: سه شنبه ۲۲ مه، بریستول

  بریستول
 • چلتنام

  روز پنجم: چهارشنبه ۲۳ مه، چلتنام

  چلتنام
 • وورستر

  روز ششم: پنج شنبه ۲۴ مه، وورستر

  وورستر
 • کاردیف

  روز هفتم: جمعه ۲۵ مه، سوانزی

  کاردیف
 • سوانزی

  روز هشتم: شنبه ۲۶ مه،‌ سوانزی

  سوانزی
 • ابرستویث

  روز نهم: یکشنبه ۲۷ مه، ابرستویث

  ابرستویث
 • بنگور

  روز دهم: دوشنبه ۲۸ مه - بنگور

  بنگور
 • چستر

  روز یازدهم: سه شنبه ۲۹ مه، چستر

  چستر
 • استوک آن ترنت

  روز دوازدهم: چهارشنبه ۳۰ مه، استوک آن ترنت

  استوک آن ترنت
 • بولتون

  روز سیزدهم: پنجشنبه ۳۱ مه، بولتون

  بولتون
 • ژوئن

  لیورپول

  روز چهاردهم: جمعه ۱ ژوئن، لیورپول

  لیورپول
 • جزیره من

  روز پانزدهم: یکشنبه ۲ ژوئن، جزیره من

  جزیره من
 • پورت راش

  روز شانزدهم: یکشنبه ۳ ژوئن، پورت راش

  پورت راش
 • لاندن دری

  روز هفدهم: دوشنبه ۴ ژوئن، لاندن دری

  لاندن دری
 • نوری

  روز هجدهم: سه شنبه ۵ ژوئن، نوری

  نوری
 • بلفاست

  روز نوزدهم: چهارشنبه ۶ ژوئن، بلفاست

  بلفاست
 • برنامه ریزی نشده

  روز بیستم: پنجشنبه ۷ ژوئن، برنامه ریزی نشده

  برنامه ریزی نشده
 • گلاسکو

  روز بیست و یکم: جمعه ۸ ژوئن، گلاسکو

  گلاسکو
 • اینورنس

  روز بیست و دوم: شنبه ۹ ژوئن، اینورنس

  اینورنس
 • اورکنی

  روز بیست و سوم: یکشنبه ۱۰ ژوئن، اورکنی

  اورکنی
 • شتلند

  روز بیست و چهارم:‌ دوشنبه ۱۱ ژوئن، شتلند

  شتلند
 • جزیره لوئیس

  روز بیست و چهارم:‌ دوشنبه ۱۱ ژوئن، جزیره لوئیس

  جزیره لوئیس
 • ابردین

  روز بیست و چهارم: دوشنبه ۱۱ ژوئن، ابردین

  ابردین
 • داندی

  روز بیست و پنجم: سه شنبه ۱۲ ژوئن، داندی

  داندی
 • ادینبورگ

  روز بیست و ششم: چهارشنب ۱۳ ژوئن، ادینبورگ

  ادینبورگ
 • آنیک

  روز بیست و هفتم: پنجشنبه ۱۴ ژوئن، آنیک

  آنیک
 • نیوکاسل

  روز بیست و هشتم: جمعه ۱۵ ژوئن، نیوکاسل

  نیوکاسل
 • دورهام

  روز بیست و نهم: شنبه ۱۶ ژ‌وئن، دورهام

  دورهام
 • میدلزبورو

  روز سی ام:‌ یکشنبه ۱۷ ژوئن، میدلزبورو

  میدلزبورو
 • هال

  روز سی و یکم:‌ دوشنبه ۱۸ ژوئن، هال

  هال
 • پورک

  روز سی و دوم: سه شنبه ۱۹ ژوئن، یورک

  پورک
 • کارلایل

  روز سی و سوم: چهارشنبه ۲۰ ژوئن، کارلایل

  کارلایل
 • بانس آن ویندمیر

  روز سی و چهارم:‌ سه شنبه ۲۱ ژوئن، بانس آن ویندمیر

  بانس آن ویندمیر
 • بلکپول

  روز سی و پنج: جمعه ۲۲ ژوئن، بلکپول

  بلکپول
 • منچستر

  روز سی و ششم: شنبه ۲۳ ژوئن، منچستر

  منچستر
 • لیدز

  روز سی و هفتم: یکشنبه ۲۴ ژوئن، لیدز

  لیدز
 • شفیلد

  روز سی و هشتم: دوشنبه ۲۵ ژوئن، شفیلد

  شفیلد
 • کلیتورپس

  روز سی و نهم: سه شنبه ۲۶ ژوئن، کلیتورپس

  کلیتورپس
 • لینکلن

  روز چهلم: چهارشنبه ۲۷ ژوئن، لینکلن

  لینکلن
 • ناتینگهام

  روز چهل و یکم: پنجشنبه ۲۸ ژوئن، ناتینگهام

  ناتینگهام
 • داربی

  روز چهل و دوم:‌ جمعه ۲۹ ژوئن، ناتینگهام

  داربی
 • برمینگام

  روز چهل و سوم: شنبه ۳۰ ژوئن، برمینگام

  برمینگام
 • کاونتری

  روز چهل و چهارم: یکشنبه ۱ ژوئیه، کاونتری

  کاونتری
 • ژوئیه

  لستر

  روز چهل و پنجم: دوشنبه ۲ ژوئیه، لستر

  لستر
 • پیتربورو

  روز چهل و ششم:‌سه شنبه ۳ ژوئیه، پیتربورو

  پیتربورو
 • نوریچ

  روز چهل و هفتم:‌چهارشنبه ۴ ژوئیه، نوریچ

  نوریچ
 • ایپسویچ

  روز چهل و هشتم: ‌پنجشنبه ۵ ژوئیه، ایپسویچ

  ایپسویچ
 • چلمزفورد

  روز چهل و نهم:‌جمعه ۶ ژوئیه، چلمزفورد

  چلمزفورد
 • کمبریج

  روز پنجاهم: شنبه ۷ ژوئیه، کمبریج

  کمبریج
 • لوتون

  روز پنجاه و یکم:‌ یکشنبه ۸ ژوئیه، لوتون

  لوتون
 • آکسفورد

  روز پنجاه و دوم: دوشنبه ۹ ژوئیه، آکسفورد

  آکسفورد
 • ردینگ

  روز پنجاه و سوم: سه شنبه ۱۰ ژوئیه ردینگ

  ردینگ
 • سالزبری

  روز ۵۴: چهارشنبه ۱۱ ‌ژوئیه سالزبری

  سالزبری
 • ویموث و پورتلند

  روز پنجاه و پنجم: پنجشنبه ۱۲ ژوئیه، ویموث و پورتلند

  ویموث و پورتلند
 • بورنموث

  روز پنجاه و ششم: جمعه ۱۳ ژوئیه، بورنموث

  بورنموث
 • ساوتهمپتون

  روز پنجاه و هفتم:‌ شنبه ۱۴ ژوئیه،‌ ساوتهمپتون

  ساوتهمپتون
 • گرنزی

  روز پنجاه و هشتم: یکشنبه ۱۵ ژوئیه، گرنزی

  گرنزی
 • جرزی

  روز پنجاه و هشتم: یکشنبه ۱۵ ژوئیه، جرزی

  جرزی
 • پورتموث

  روز پنجاه و هشتم: یکشنبه ۱۵ ژوئیه، پورتموث

  پورتموث
 • برایتون و هوو

  روز پنجاه و نهم:‌ دوشنبه۱۶ ژوئیه، برایتون و هوو

  برایتون و هوو
 • هیستینگز

  روز شصتم: سه شنبه ۱۷ ژوئیه، هیستینگز

  هیستینگز
 • دوور

  روز شصت و یکم: چهارشنبه ۱۸ ژوئیه، دوور

  دوور
 • میدستون

  روز شصت و دوم:‌ سه شنبه ۱۹ ژوئیه، میدستون

  میدستون
 • گیلفورد

  روز شصت و سوم: جمعه ۲۰ ژوئیه، گیلفورد

  گیلفورد
 • والتم فارست

  روز شصت و چهارم:‌ شنبه ۲۱ ‌ژوئیه، والتم فارست

  والتم فارست
 • بکسلی

  روز شصت و پنجم:‌یکشنبه ۲۲ ژوئیه، بکسلی

  بکسلی
 • وانزورث

  روز شصت و ششم:‌دوشنبه ۲۳ ژوئیه، وانزورث

  وانزورث
 • ایلینگ

  روز شصت و هفتم: سه شنبه ۲۴ ژوئیه، ایلینگ

  ایلینگ
 • هرینگی

  روز شصت و هشتم: چهارشنبه ۲۵ ژوئیه، هرینگی

  هرینگی
 • وست مینستر

  روز شصت و نهم: پنجشنبه ۲۶ ژوئیه،‌ وست مینیستر

  وست مینستر
 • استردفورد

  پایان: جمعه ۲۷ ژوئیه، مراسم افتتاحیه، استردفورد

  استردفورد

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.