پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استخر المپیک، یکی از مهمترین پروژه‌های ساختمانی المپیک لندن

دقیقا یک سال دیگر در چنین روزی بازی‌های المپیک لندن افتتاح می شود. بی‌بی‌سی فارسی همراه با همه بخش‌های این رسانه برنامه ها و گزارش های ویژه‌ای به مناسبت یکسال تا المپیک دارد.

در اولین گزارش امروز، برمک بهره‌مند از یکی از مهمترین پروژه‌های ساختمانی این بازی‌ها می‌گوید: استخر المپیک.