پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه سرعت با ماشین چمن زنی در بریتانیا

رانندگی در شب، ویژگیهای زیادی می خواهد که نخوابیدن راننده تنها یکی از آنهاست. تعدادی از آنها که در این زمینه ادعا دارند، هر سال در مسابقه ای در بریتانیا دور هم جمع می شوند و یک شب تا صبح می رانند . آنهم هم نه سوار بر اتومبیل مسابقه بلکه سوار بر ماشین چمن زنی.

آیدین صالحی گزارش می دهد.