پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش ارتش بریتانیا در حفظ امنیت المپیک لندن

برگزارکنندگان المپیک ۲۰۱۲ لندن می گویند ،حدود ۱۳ هزار پرسنل ارتش بریتانیا در عملیات حفظ امنیت این رویداد ورزشی شرکت می کنند. این تعداد، از آنچه قبلاً در نظر گرفته شده بود بسیار بیشتر است. همچنین ارتش بریتانیا هم در طول برگزاری مسابقات، نیروی دریایی و هوایی خود را در حال آماده باش نگه خواهد داشت.

گزارش دیوید باند را می بینیم.