پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمرین آمادگی برای المپیک در دمای ۲۰ درجه زیر صفر

به المپیک ۲۰۱۲ لندن کمی بیشتر از هفت ماه مانده است. ورزشکاران ماه هاست تمرین می کنند؛ بعضی بیشتر، بعضی کمتر. اما برای برخی، طلا گرفتن در المپیک، از همه چیز مهمتر است. از جمله تیم دوی امدادی ۴۰۰ متر بلژیک، که اخیراً یک هفته در ۲۰ درجه زیر صفر مشغول تمرین بود.

کیرن فاکس گزارش می‌دهد.