پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با دو ورزشکار المپیک از افغانستان

در مسابقات المپیک امسال افغانستان ۶ ورزشکار دارد، که یکی از آنها در رشته جودو، روز یکشنبه در مقابل حریف مجارستانی اش شکست خورد. قرار است ۲ ورزشکار رشته دو و میدانی این کشور از جمله تنها ورزشکار زن افغان در این مسابقات، در روزهای سوم و چهارم آگست یعنی پنج شش روز دیگه، به رقابت بپردازند. طاهر قادری از فرصت استفاده کرده و در نزدیکی دهکده المپیک، به اقامتگاه این ورزشکاران رفته و با تهمینه کوهستانی و مسعود عزیزی در مورد سفرشان به لندن گپ زده.