پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با عبدالحسین فیلی، پدر کشتی ایران (١٣٧٨)

عبدالحسین فیلی را بسیاری بنیانگذار کشتی در ایران می دانند. بیشتر کشتی گیران بزرگ ایران در دهه های چهل و پنجاه و شصت خورشیدی شاگرد مستقیم یا غیرمستقیم او بوده اند. آقای فیلی در این گفتگو که در آذر ١٣٧٨ انجام شده، از سوابق خودش و تاریخچه کشتی در ایران می گوید.

عبدالحسین فیلی در اسفند ١٣٨٢ در حالی که به قولی ١٠٤ سال و به قولی ٩٧ سال داشت، در تهران از دنیا رفت.