پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با کریم باقری (١٣٧٩)

کریم باقری، از بهترین بازیکنان فوتبال ایران در دهه ٧٠ و ٨٠ بود. او در سال ٢٠٠٠ برای بازی در تیم چارلتون به انگلستان آمد که البته تنها یک بار برای این تیم بازی کرد و خیلی زود از آن جدا شد. این گفتگو در تیر ماه ١٣٧٩ و زمانی که انتقال کریم باقری به چارلتون قطعی شده بود، انجام شده است.