پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش پوریا ژافره از کنار استادیوم شهر کوریتیبا

پوریا ژافره که به برزیل رفته، ساعتی پیش از کنار استادیوم شهر کوریتیبا، گزارشی فرستاده.