پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هلند ۲-۰ شیلی

تکلیف گروه B مسابقات به طور کامل مشخص شد. هلند ۲-۰ شیلی را برد و سرگروه شد. شیلی به عنوان تیم دوم صعود کرد و در یک هشتم نهایی با تیم اول گروه برزیل روبه رو خواهد شد.