پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نرمش صبحگاهی در اولین جلسه کابینه جدید پرو

پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس جمهوری پرو و بیشتر اعضای کابینه اش اولین جلسه هفتگی‌شان را با نرمش در حیاط کاخ ریاست جمهوری در لیما شروع کردند. وزیر بهداشت پرو گفته شاید آنها این کار را هر هفته انجام دهند تا تشویقی باشد برای مردم پرو تا آنها هم ورزش کنند.

گرگ داوسن گزارش می دهد.