جدول برنامه های تلویزیون

شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱(۲۰۱۷/۰۱/۲۱) تا جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷(۲۰۱۷/۰۱/۲۷)

* نشانه نخستین نوبت نمایش هر برنامه است

شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ مرور خبرهای ویژه تحلیف ترامپ (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹.۰۰
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ نوبت شما ویژه تحلیف ترامپ (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲.۰۰ به عبارت دیگر (بازپخش)
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ آغول‌های عصر یخبندان
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ فرش قرمز
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ خبرنگاران*
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۱:۰۵ ۱۵.۳۵ نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷.۰۰ یادداشت‌های ریچل کو*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲:۴۰ ۱۷.۴۰ پرگار
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹.۳۰ دیدبان
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۱:۱۰ ۰۱:۴۰ ۲۰.۴۰ زن نیک‌نام
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱.۳۰ ۶۰ دقیقه: بازپخش
یکشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷.۰۰ بلور بنفش
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ موسیقی آخر شب با جولز هالند
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹.۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰.۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ دیدبان
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ وین رونی
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ یادداشت‌های ریچل کو
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ دنیای ما
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵.۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷.۰۰ تماشا*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲:۴۰ ۱۷.۴۰ غول‌های عصر یخبندان*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹.۳۰ خبرنگاران
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰.۳۵ آپارات: سینما صفر تاتر هیچ
۰۱:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۳۵ ۲۱:۳۵ ۶۰ دقیقه: بازپخش
دوشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷.۰۰ کلیک
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ غول‌های عصر یخبندان
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹.۰۰ بلور بنفش
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰.۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ خبر (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ دنیای ما
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ آمریکا و معضلات جوانان
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ تماشا
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ خبرنگاران
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۳۵ ۲۰:۰۵ ۱۵.۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷.۰۰ مرگ آفرینان °۳۶۰
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲:۴۰ ۱۷.۴۰ تاریخ جهان*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹.۳۰ به عبارت دیگر(بازپخش)
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰.۳۵ پرگار
۰۰:۵۵ ۰۱:۵۵ ۰۲:۲۵ ۲۱:۲۵ ۶۰ دقیقه
سه شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۰۰ تماشا
۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۷.۳۰ پرگار
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۸.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۰۰ یادداشت‌های ریچل کو
۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۰۹.۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰.۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۱:۳۰ آپارات: سینما صفر تاتر هیچ
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ بلور بنفش
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ به عبارت دیگر
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۱۹:۳۵ ۲۰:۳۵ ۲۰:۰۵ ۱۵.۳۵ نوبت شما*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷.۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷.۳۵ آمریکا و معضلات جوانان*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹.۳۰ صفحه دو*
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۱:۱۰ ۰۱:۴۰ ۲۰.۴۰ وین رونی
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱.۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
چهارشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷.۰۰ یادداشت‌های ریچل کو
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ آمریکا و معضلات جوانان
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹.۰۰ تماشا
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰.۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲.۰۰ صفحه دو
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ جشنواره موسیقی پرامز ۲۰۱۶
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ کلیک
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ مرگ آفرینان °۳۶۰
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵.۳۵ نوبت شما
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷.۰۰ بلور بنفش
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲:۴۰ ۱۷.۴۰ تخت گاز*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹.۳۰ دنیای ما*
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰.۳۵ آپارات: سینما صفر تاتر هیچ
۰۲:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ ۶۰ دقیقه
۰۳:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ زن نیک‌نام
پنجشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷.۰۰ مرگ آفرینان °۳۶۰
۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ تاریخ جهان
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹.۰۰ صفحه دو
۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ نوبت شما (بازپخش)
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ دنیای ما
۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ غول‌های عصر یخبندان
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ یادداشت‌های ریچل کو
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ به عبارت دیگر(بازپخش)
۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۲۰:۰۵ ۲۰:۳۵ ۱۵.۳۵ موسیقی آخر شب با جولز هالند*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷.۰۰ بلور بنفش*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲:۴۰ ۱۷.۴۰ زن نیک‌نام*
۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ خبر
۲۲:۰۵ ۲۳:۰۵ ۲۳:۳۵ ۱۸:۳۵ صفحه دو آخر هفته*
۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ تماشا
۰۰:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰.۳۰ خبر
۰۰:۳۵ ۰۱:۳۵ ۰۲:۰۵ ۲۰.۳۵ آمریکا و معضلات جوانان
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ پرگار
۰۱:۵۰ ۰۲:۵۰ ۰۳:۲۰ ۲۲:۲۰
جمعه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ به عبارت دیگر(بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۰۷:۰۰ تماشا
۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ تخت گاز
۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ ۰۹.۰۰ کلیک
۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۰۹.۳۰ صفحه دو آخر هفته
۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دنیای ما
۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱۲:۰۰ مرگ آفرینان °۳۶۰
۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ پرگار
۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ دیدبان*
۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ تاریخ جهان
۱۹:۲۰ ۲۰:۰۲ ۲۰:۵۰ ۱۵:۵۰ خبر
۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ نوبت شما ورزشی*
۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیک*
۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۲:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷:۳۵ آپارات*
۲۲:۰۵ ۲۳:۰۵ ۲۳:۳۵ ۱۸:۳۵ خبر
۲۲:۱۰ ۲۳:۱۰ ۲۳:۴۰ ۱۸:۴۰ تماشا
۲۲:۳۵ ۲۳:۳۵ ۰۰:۰۵ ۱۹:۰۵ دنیای ما
۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰۱:۰۰ ۲۰.۰۰ بلور بنفش
۰۰:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰:۳۵ موسیقی آخر شب با جولز هالند
۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ صفحه دو آخر هفته