جدول پخش برنامه پرگار

جدول پخش برنامه پرگار
به وقت تهران به وقت کابل به وقت دوشنبه به وقت گرینویچ
شنبه ۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲:۴۰ ۱۷:۴۰
یکشنبه (بازپخش) ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰
دوشنبه (بازپخش) ۰۰:۱۰ ۱:۱۰ ۱:۴۰ ۲۰:۴۰
سه‌شنبه (بازپخش) ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۷:۳۰
چهارشنبه (بازپخش) ۲:۰۰ ۳:۰۰ ۳:۳۰ ۲۲:۳۰
جمعه (بازپخش) ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰
شنبه (بازپخش) ۵:۰۰ ۶:۰۰ ۶:۳۰ ۰۱:۳۰