Gunman caught on video during attack
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجم کلوب رینا برای لحظاتی در برابر دوربین دیده شد

مهاجم کلوب رینا برای لحظاتی در برابر دوربین دیده می ‌شود که با اسلحه کلاشنیکف خود در حال تیراندازی است