جدول برنامه های تلویزیون

  • 13 مهٔ 2017 - 23 اردیبهشت 1396

شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ (۲۰۱۷/۰۵/۲۰) تا جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۰۵(۲۰۱۷/۰۵/۲۶)

* نشانه نخستین نوبت نمایش هر برنامه است

۳۰

شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۰۷:۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۰۸:۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۰۰ خبر؛ ویژه انتخابات
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵.۳۰ ۱۰:۰۰ #شما؛ ویژه انتخابات
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۰.۳۰ خبر
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶.۳۰ ۱۱.۰۰ به عبارت دیگر - گفت‌وگو با جیمز میچل
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۱.۳۰ صفحه ۲
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۰۰ #شما
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۰۰ خبر
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۱۶:۴۰ پرگار*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۳:۰۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۰۰:۰۰ ۱۸:۳۰ دیدبان
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۱:۰۰ ۱۹:۳۰ صفحه ۲
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۲:۰۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه بازپخش
یکشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ بلور بنفش
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ موسیقی با جولز هالند
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ جشنواره گلاستنبری - مامفرد اند سانز
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دیدبان
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ رویای اتوموبیلرانی نیک همیلتون
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ رازهای پنهان موزه
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ تماشا*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ داستان زندگی*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ فرش قرمز
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹.۳۵ آپارات؛ لطفی چهار فصل
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ جشنواره گلاستنبری - مامفرد اند سانز
دوشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ دنیای ما - کشتی‌شکستگان فراموش‌شده
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱.۳۰ ۰۶.۳۰ داستان زندگی
۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۳۰ ۰۷:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ ۱۳.۰۰ ۰۸.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با کورش نیکنام
۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹:۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶.۰۰ ۱۱:۰۰ بلور بنفش
۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۳۰ ۱۱.۳۰ موسیقی با جولز هالند
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ تماشا
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ کلیک
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ خبرنگاران
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ فرش قرمز
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ عثمانی ها امپراتوران مسلمان اروپا*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با کورش نیکنام
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ پرگار
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱.۳۵ ۲۰:۲۵ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۲۵ ۲۱:۲۵ برزیل با مایکل پیلین - به سوی آمازون
سه شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ تماشا
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱.۳۰ ۰۶.۳۰ پرگار
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲.۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳.۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ خبرنگاران
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ آپارات؛ لطفی چهار فصل
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ بلور بنفش
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ به عبارت دیگر* گفت‌وگو با جیمز میچل
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ فرش قرمز
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۱:۰۵ ۲۱:۳۵ ۱۶.۳۵ رازهای پنهان موزه *
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ صفحه ۲*
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰ رویای اتوموبیلرانی نیک همیلتون
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: بازپخش
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
چهارشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ دنیای ما - کشتی‌شکستگان فراموش‌شده
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ رازهای پنهان موزه
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ تماشا
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ صفحه ۲
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ شیادها
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ کلیک
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۱۰ داستان زندگی
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ بلور بنفش
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ برنامه نویسی؛ سهم زنان چه شد؟*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ ۳۷ درجه
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ آپارات؛ لطفی چهار فصل
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: بازپخش
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
پنجشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ فرش قرمز
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ عثمانی ها امپراتوران مسلمان اروپا
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ صفحه ۲
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ ۳۷ درجه
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ داستان زندگی
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با جیمز میچل
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ موسیقی با جولز هالند
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ بلور بنفش*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ شیادها*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۲:۰۵ ۲۳:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷.۳۵ صفحه ۲ آخرهفته *
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۲۴:۰۰ ۱۹.۰۰ تماشا
۲۴:۰۰ ۲۴:۰۰ ۲۴:۳۰ ۱۹.۳۰ خبر
۲۴:۰۵ ۲۴:۰۵ ۲۴:۳۵ ۱۹.۳۵ رازهای پنهان موزه
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۲۰.۳۰ پرگار
۰۰:۵۰ ۰۰:۵۰ ۰۱:۲۰ ۲۱:۲۰ فرش قرمز
۰۱:۲۰ ۰۱:۲۰ ۰۱:۵۰ ۲۱:۵۰ جشنواره گلستنبری ۲۰۱۳
جمعه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ ۰۵.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با جیمز میچل
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ تماشا
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ برنامه نویسی؛ سهم زنان چه شد؟
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ صفحه ۲ آخرهفته
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ ۳۷ درجه
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰.۰۰ جشنواره روسکیلده ۲۰۱۳
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ فرش قرمز
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ پرگار
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ دیدبان
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ عثمانی‌ها:امپراتوران مسلمان اروپا
۱۹:۲۰ ۱۹:۲۰ ۱۹:۵۰ ۱۴.۵۰ خبر
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ کلیک
۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱.۰۵ ۲۱.۰۵ ۲۱.۳۵ ۱۶.۳۵ آپارات
۲۲.۰۵ ۲۲.۰۵ ۲۲.۳۵ ۱۷:۳۵ خبر
۲۲:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲.۴۰ ۱۷:۴۰ تماشا
۲۲:۳۵ ۲۲:۳۵ ۲۳:۰۵ ۱۸:۰۵ ۳۷ درجه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ بلور بنفش
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ موسیقی با چولز هالند
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ صفحه ۲ آخرهفته (بازپخش)
۰۱:۳۰ ۰۱:۳۰ ۰۲:۰۰ ۲۱.۲۵ جشنواره روسکیلده ۲۰۱۳