پرگار: فروغ در یاد ابراهیم گلستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرگار: فروغ در یاد ابراهیم گلستان

کم تر شاعری را می توان یافت که با جدیت فروغ فرخزاد در پی آن باشد تا نقشه روان پیچیده‌ خودش را بدون سانسور و ملاحظه کاری در شعرش ترسیم کند. اما از زندگی فروغ، بیرون از شعرهایش، چه می دانیم؟ ابراهیم گلستان، کسی که در سال های آخر از همه به فروغ نزدیک تر بوده در این مورد به ما چه می تواند بگوید؟