جدول برنامه های تلویزیون

شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ (۲۰۱۷/۰۶/۱۰) تا جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ (۲۰۱۷/۰۶/۱۶)

* نشانه نخستین نوبت نمایش هر برنامه است

شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ دیدبان
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ پرگار
۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غول‌های عصر یخبندان
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۷:۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۸:۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ ۰۵.۰۰ صفحه ۲ آخرهفته
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ کلیک
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ آپارات - بازمانده‌ای از ماگادان
۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳.۰۰ ۰۸.۰۰ دنیای ما - بازماندگان آزمایش هسته‌ای
۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۳۰ ۰۸.۳۰ شیادها
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹:۳۰ بلور بنفش
۱۴.۳۰ ۱۴.۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ غول‌های عصر یخبندان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶.۰۰ ۱۱:۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با اسماعیل یون
۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۳۰ ۱۱:۳۰ ناپلئون
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ فرش قرمز
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ خبرنگاران*
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ دنیای ما - بازماندگان آزمایش هسته‌ای
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶:۴۰ پرگار - مدینه‌ی فاضله‌ی آیت الله خامنه‌ای
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ دیدبان
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰ شیادها
۰۰:۴۰ ۰۰:۴۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۱:۴۰ ۰۱:۴۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ غول‌های عصر یخبندان
۰۲:۴۰ ۰۲:۴۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ #شما (بازپخش)
۰۳:۱۰ ۰۳:۱۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ تماشا
۰۴:۴۰ ۰۴:۴۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
یکشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ خبرنگاران
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غول‌های عصر یخبندان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ بلور بنفش
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ موسیقی با جولز هالند
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ غول‌های عصر یخبندان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دیدبان
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ ظهور ابربازیکنان کامپیوتری
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ رازهای پنهان موزه
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ تماشا*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ داستان زندگی*
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ فرش قرمز
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹.۳۵ آپارات - بازمانده‌ای از ماگادان
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰.۳۵ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۳۵ ۲۱:۳۵ غول‌های عصر یخبندان
۰۳:۰۵ ۰۳:۰۵ ۰۳:۳۵ ۲۲:۳۵ #شما
۰۴:۰۵ ۰۴:۰۵ ۰۴:۳۵ ۲۳:۰۵ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با اسماعیل یون
۰۴:۳۵ ۰۴:۳۵ ۰۵:۰۵ ۲۳:۳۵ مرور خبرها (بازپخش)
دوشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ دنیای ما - بازماندگان آزمایش هسته‌ای
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ قلمرو‌های پنهان *
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ دنیای ما - بازماندگان آزمایش هسته‌ای
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱.۳۰ ۰۶.۳۰ داستان زندگی
۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۳۰ ۰۷:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ ۱۳.۰۰ ۰۸.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با اسماعیل یون
۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹:۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ قلمرو‌های پنهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶.۰۰ ۱۱:۰۰ بلور بنفش
۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۳۰ ۱۱.۳۰ موسیقی با جولز هالند
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ تماشا
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ کلیک
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ خبرنگاران
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ فرش قرمز
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ ناپلئون *
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با اسماعیل یون
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ پرگار - مدینه‌ی فاضله‌ی آیت الله خامنه‌ای
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱.۳۵ ۲۰:۲۵ ۶۰ دقیقه (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۲۵ ۲۱:۲۵ قلمرو‌های پنهان
۰۳:۰۵ ۰۳:۰۵ ۰۳;۲۵ ۲۲:۲۵ #شما (بازپخش)
۰۳;۳۵ ۰۳;۳۵ ۰۳;۵۵ ۲۲;۵۵ بلور بنفش
۰۴:۰۵ ۰۴:۰۵ ۰۴:۲۵ ۲۳:۲۵ مرور خبرها (بازپخش)
سه شنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ تماشا
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ قلمرو‌های پنهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ تماشا
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱.۳۰ ۰۶.۳۰ پرگار - مدینه‌ی فاضله‌ی آیت الله خامنه‌ای
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲.۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳.۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ قلمرو‌های پنهان
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ خبرنگاران
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ آپارات - بازمانده‌ای از ماگادان
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ بلور بنفش
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۰۵ به عبارت دیگر* گفت‌وگو با انصاف حیدر
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ فرش قرمز
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۰۵ ۲۱:۰۵ ۲۱:۳۵ ۱۶.۳۵ راز های پنهان موزه
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ صفحه ۲*
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱۹:۴۰ ظهور ابربازیکنان کامپیوتری
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ قلمرو‌های پنهان
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ #شما
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ دنیای ما - بازماندگان آزمایش هسته‌ای
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
چهارشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ به عبارت دیگر - گفت‌وگو با انصاف حیدر
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ قلمرو‌های پنهان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ دنیای ما - بازماندگان آزمایش هسته‌ای
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ راز های پنهان موزه
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ تماشا
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ قلمرو‌های پنهان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ صفحه ۲
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ شیادها
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ کلیک
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۵ ۱۸:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱۴.۱۰ داستان زندگی
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ #شما *
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ بلور بنفش
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ آیا بازی های ویدیویی مضرند؟
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ دنیای ما - می کشند که حفظ کنند
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ آپارات - بازمانده‌ای از ماگادان
۰۱:۰۵ ۰۱:۰۵ ۰۱:۳۵ ۲۰:۳۵ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۲:۰۵ ۰۲:۰۵ ۰۲:۳۵ ۲۱:۳۵ قلمرو‌های پنهان
۰۳:۰۵ ۰۳:۰۵ ۰۳:۳۵ ۲۲:۳۵ #شما (بازپخش)
۰۳:۳۵ ۰۳:۳۵ ۰۴:۰۵ ۲۳:۰۵ صفحه ۲
۰۴:۰۵ ۰۴:۰۵ ۰۴:۳۵ ۲۳:۳۵ مرور خبرها (بازپخش)
پنجشنبه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ بلور بنفش
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ پنگوئن ها - جاسوس در میان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی*
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ فرش قرمز
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ ناپلئون
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸.۰۰ صفحه ۲
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ ۶۰ دقیقه: (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ #شما (بازپخش)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ پنگوئن ها - جاسوس در میان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دنیای ما -می کشند که حفظ کنند
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱.۳۰ داستان زندگی
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ غذاهای نیم ساعته جِیمی
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با انصاف حیدر
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴.۳۰ خبر
۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱۴.۳۵ موسیقی با جولز هالند
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶.۰۰ بلور بنفش*
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱:۱۰ ۲۱:۱۰ ۲۱:۴۰ ۱۶.۴۰ قابله نناتوس
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷.۳۰ خبر
۲۲:۰۵ ۲۳:۰۵ ۲۲:۳۵ ۱۷.۳۵ صفحه ۲ آخرهفته *
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸.۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۲۴:۰۰ ۱۹.۰۰ تماشا
۲۴:۰۰ ۲۴:۰۰ ۲۴:۳۰ ۱۹.۳۰ خبر
۲۴:۰۵ ۲۴:۰۵ ۲۴:۳۵ ۱۹.۳۵ رازهای پنهان موزه
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۲۰.۳۰ پرگار - مدینه‌ی فاضله‌ی آیت الله خامنه‌ای
۰۰:۵۰ ۰۰:۵۰ ۰۱:۲۰ ۲۱:۲۰ پنگوئن ها - جاسوس در میان
۰۱:۵۰ ۰۱:۵۰ ۰۲:۲۰ ۲۲:۲۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۲:۲۰ ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۰ ۲۲:۵۰ کلیک
۰۲:۵۰ ۰۲:۵۰ ۰۳:۲۰ ۲۳:۲۰ مرور خبرها (بازپخش)
جمعه
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ کلیک
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ صفحه ۲ آخرهفته
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ پنگوئن ها - جاسوس در میان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲.۳۰ چشم‌انداز بامدادی *
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳.۳۰ چشم‌انداز بامدادی - رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ ۰۵.۰۰ به عبارت دیگر؛ گفت‌وگو با انصاف حیدر
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶.۰۰ تماشا
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶.۳۰ آیا بازی های ویدیویی مضرند؟
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷.۳۰ مرور خبرها (بازپخش)
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸.۳۰ صفحه ۲ آخرهفته
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹.۳۰ دنیای ما - می کشند که حفظ کنند
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰.۰۰ پنگوئن ها - جاسوس در میان
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ فرش قرمز
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ پرگار -مدینه‌ی فاضله‌ی آیت الله خامنه‌ای
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲.۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳.۰۰ دیدبان
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳.۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴.۰۰ ناپلئون
۱۹:۲۰ ۱۹:۲۰ ۱۹:۵۰ ۱۴.۵۰ خبر
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵.۰۰ نانوابی پل هالبوود
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵.۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ کلیک
۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۳۰ ۱۶.۳۰ خبر
۲۱.۰۵ ۲۱.۰۵ ۲۱.۳۵ ۱۶.۳۵ آپارات - نور و صدا - قاب و دیوار
۲۲.۰۵ ۲۲.۰۵ ۲۲.۳۵ ۱۷:۳۵ خبر
۲۲:۱۰ ۲۲:۱۰ ۲۲.۴۰ ۱۷:۴۰ تماشا
۲۲:۳۵ ۲۲:۳۵ ۲۳:۰۵ ۱۸:۰۵ دنیای ما - می کشند که حفظ کنند
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ بلور بنفش
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ خبر
۰۰:۰۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۳۵ ۱۹:۳۵ موسیقی با چولز هالند
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ صفحه ۲ آخرهفته (بازپخش)
۰۱:۵۵ ۰۱:۵۵ ۰۲:۲۵ ۲۱.۲۵ پنگوئن ها - جاسوس در میان
۰۲:۵۵ ۰۲:۵۵ ۰۳:۲۵ ۲۲.۲۵ مرور خبرها (بازپخش)
۰۳:۲۵ ۰۳:۲۵ ۰۳:۵۵ ۲۲:۵۵ دیدبان
۰۳:۵۵ ۰۳:۵۵ ۰۴:۲۵ ۲۳.۲۵ مرور خبرها (بازپخش)