راز دانش، کتابهای مدارس بایدعوض شوند، اجداد بشر نه از اتیوپی که از مراکشند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کتابهای درسی آدرس اجداد ما را غلط می دهند

دربرنامه راز دانش این هفته می شنویم که اجداد بشر نه از اتیوپی در دل افریقا که از شمال افریقا در مراکش امده اند، کشفی که باعث می شود کشف تازه باعث می شود که کتابهای درسی دراین زمینه تغییر کنند.

راز دانش هر یکشنبه از چشم انداز بامدادی پخش می شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.