چطور با دیدن یک عکس به افراد اعتماد می‌کنیم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: چطور با دیدن یک عکس به افراد اعتماد می‌کنیم؟

در برنامه راز دانش این هفته ابتدا به رصد شدن نادر یک انفجار اشعه گاما در کیهان توسط گروهی از محققان پرداختیم.

در ادامه از زبان یک استاد دانشگاه می شنویم که چطور قابل اعتماد بودن و لیاقت افراد را با دیدن چهره آنها ارزیابی می‌کنیم. ‏

راز دانش هر یکشنبه از چشم انداز بامدادی پخش می شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید‏