افغانستان به روایت نقاش بریتانیایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان به روایت نقاش بریتانیایی

روایت جنگ از نگاه عکاسان و خبرنگاران اغلب دل خراش است. اما بعضی هستند که فرای دوربین خبرنگاران، به سراغ آدم‌های کوچه و بازار می روند و زندگی روزمره‌ی آنها را روایت می کنند. از جمله جرج باتلر، هنرمند بریتانیایی که در لندن با ناجیه غلامی صحبت کرد.