جدول پخش برنامه بلور بنفش

جدول پخش برنامه بلور بنفش
به وقت تـــــهـــــران به وقت کــــابـــــــل به وقت دوشـــنــبــــه به وقت لـــنـــدن
پنج شنبه ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۷:۰۰
جمعه (بازپخش) ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۹:۰۰
شنبه (بازپخش) ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۹:۰۰
یکشنبه (بازپخش) ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۷:۰۰
دوشنبه (بازپخش) ۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۲:۰۰
دوشنبه (بازپخش) ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۴:۰۰
سه شنبه (بازپخش) ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۴:۰۰
چهارشنبه (بازپخش) ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۷:۰۰
پنجشنبه (بازپخش) ۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۱:۰۰