همایش ایران‌پژوهی: کدام ایران و به روایت چه کسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش ایران‌پژوهی: کدام ایران و به روایت چه کسی

آخرین بخش از گزارشهای ما از همایش ایرانپژوهی که چند هفته پیش در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ارواین برگزار شد.. در این برنامه سام فرزانه به سراغ گروهی از شرکت کنندگان در این کنفرانس رفته و از آنها درباره چهرهای پرسیده که از ایران ترسیم میشود. آیا ایرانی که در خارج از کشور در رسانهها و دانشگاهها ترسیم میشود به آنچه که واقعا ایران و ایرانیان هستند نزدیک است؟