Media Player
هلمند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
04.04.2019

شاهد عینی: ماجرای سد آمریکایی در افغانستان‏

در شاهد عینی این هفته به افغانستان دهۀ ١٩٥٠ میلادی برمی‌گردیم. ‏