شاهد عینی: تأسیس بنیاد کمک به نجات‌یافتگان حملات اسیدی‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: تأسیس بنیاد کمک به نجات‌یافتگان حملات اسیدی‏

در شاهد عینی امروز برمی‌گردیم به ماه مه ١٩٩٩، یعنی بیست سال پیش و یادی می‌کنیم از بنیان‌گذاران مؤسسه‌ی کمک به نجات‌یافتگان حملات اسیدی که به اختصار به آن اِی اِس اِف هم می گویند. ‏

نخستین سازمان در جهان که خود را وقف درمان و توان‌بخشی کسانی کرده که مورد حملات اسیدپاشی قرار گرفته‌اند. ‏

فرهانه حیدر، خبرنگار بی بی سی پای صحبت منیره رحمان، از بنیان‌گذاران این مؤسسه نشسته است.‏