وقوع 'آپارتاید اقلیمی' چقدر جدی‌ست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقوع 'آپارتاید اقلیمی' چقدر جدی‌ست؟

فیلیپ الستون گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر در آخرین گزارش خود گفته جهان در خطر آنچه او آپارتاید اقلیمی خوانده قرار دارد. این گزارش می گوید روند سریع تغییرات اقلیمی/ نابرابری در شرایط زندگی ثروتمندان و فقرا را بیشتر می کند. دراین گزارش آمده ثروتمندان با صرف هزینه های گزاف خود را از خطرات تغییر اقلیم کنار نگه می دارند در حالی که بار اصلی تغییرات بر دوش کشورها و مردمان فقیر تر خواهد افتاد. برای بررسی بیشتر آنچه این گزارش تبعات تغییرات اقلیمی بخصوص در کشورهای رو به توسعه می داند، در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی گفت و گوئی داشتیم با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در تورین ایتالیا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.