پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امروزی ها

پخش برنامه اجتماعی "امروزی ها" که به موضوعات و مشکلات زندگی امروز اختصاص داشت، متوقف شده است. برخی از گزارش های پخش شده در این مجموعه را در این صفحه می بینید.