پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اکران

اکران برنامه ای بود که هر دو هفته یکبار از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش می شد و به بررسی فیلم های جدید و گفت وگو با کارگردانان، بازیگران و دیگر دست اندرکاران دنیای سینما می پرداخت. برنامه ای که اینجا می بینید، آخرین بخش اکران است. از این پس برنامه فرهنگی هنری تماشا، سینما را هم در برخواهد گرفت و موضوعات مربوطه را پوشش خواهد داد. دوره جدید برنامه تماشا بزودی هر هفته از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش خواهد شد.

آدرس پست الکترونیک برنامه تماشا: tamasha@bbc.co.uk