مجموعه گزارش های مربوط به افراط گرایی در تاجیکستان

مهاجرت کاری به روسیه، قاچاق مواد مخدر و پیوستن به گروه های افراط گرای مذهبی عمده ترین گزینه های پيش روی نسل جوان تاجیکستان است.

انگیزه‌های اصلی گرایش جوانان به گروه های افراط گرای مذهبی و تروریستی چیست؟ اسلام سنتی و ارزش های معتدل اسلامی چه نقشی دارند و تأثیر آنها در آینده روی این منطقه چه خواهد بود؟

در رشته‌ گزارش هایی که تلویزیون فارسی بی بی سی در همکاری با بخش آسیای میانه‌ بی بی سی تهیه کرده است، این موضوع ها در چهار شهر و ناحیه تاجیکستان بررسی شده اند.

افراط گرايی مذهبی در تاجيکستان:

گزارش اول: اسفره

گزارش دوم:‌ خجند

گزارش سوم:‌ رشت

گزارش چهارم:‌ کولاب

گزارش پنجم: سربرآوردن نیروهای جدید به نام اسلام