به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

ابوالحسن بنی صدر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، اینجا در پاریس زندگی می کند. ۲۷ سال پیش اگر اوضاع بر وفق مرادش می گذشت می توانست بعنوان رئیس کشورش اینجا مهمان رئیس جمهور وقت فرانسه باشد. البته مهمان ما ۲۷ سال پیش به فرانسه آمد ولی نه بعنوان رئیس کشورش، بلکه بعنوان پناهنده سیاسی. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۲/۱۶